V podstatě každý uživatel výpočetní techniky přichází do kontaktu s počítačovou sítí. Abyste se v této oblasti co možná nejvíce orientovali, měli byste znát význam nejpoužívanějších pojmů.

Počítačová síť nabývá nejrůznějších podob. Mnohé z našich článků byly ostatně zaměřeny na konkrétní témata, ať už šlo o síť realizovanou prostřednictvím kabelů RJ-45 nebo Wifi. Důkazem toho je článek Jak nastavit síťový adaptér LAN/Wi-Fi a mnohé další. Pokud jste v rámci vybraných textů některým slovům nerozuměli, dnes přijde náležité rozluštění. Seznámíme vás s nejpoužívanější terminologií týkající se počítačových sítí.

Router

Slovník pojmů A až G

 • Access point – Označení pro přístupový bod spjatý s Wi-Fi sítí. Takový bod je realizován prostřednictvím Wi-Fi zařízení. Setkat se můžete i s lidovým výrazem ápéčko.
 • Bit rate – Pojem prezentující přenosovou rychlost v rámci počítačové sítě. Toto měřítko je nejčastěji udáváno v bitech za sekundu neboli b/s.
 • Blacklist – Překlad v podobě černé listiny je jasně vypovídající. Blacklist představuje například seznam zakázaných IP adres.
 • Botnet – Internetový robot, který napadne konkrétní počítač a z něj následně provádí nežádoucí komunikaci a činnost.
 • Broadband – Určitý typ internetového připojení spjatý s multimediálním obsahem, ať už jde o video nebo audio.
 • Browser cache – Paměť internetového prohlížeče, do níž jsou načítány webové stránky. Díky tomu není nutné jejich obsah stahovat znovu, čímž dochází k úspoře při přenosu.
 • CaaS – Zkratka pro označení služeb zajišťujících komunikaci, obvykle v podání poštovního serveru a VoIP telefonie.
 • Cookies – Soubor informací uložených při surfování na internetu. Tato data tvoří v podstatě historii vašeho působení na dané stránce.
 • DDoS – Pojem související s hackerskými praktikami. Jedná se o přetížení webové služby s cílem zajistit její nedostupnost. DDoS útoky jsou nelegální činností.
 • DNS – Domain Name System neboli systém překládající doménové názvy na IP adresy. Využíván je od roku 1984.
 • DSL – Připojení k internetu prostřednictvím telefonního vedení. Nejznámější variantou je ADSL.
 • Error 404 – Obvyklá hláška na internetu související s nenalezenou stránkou. Chybový kód prozrazující neexistenci dané stránky.
 • Firewall – Hardwarové nebo softwarové řešení vytvářející překážku mezi výpočetní technikou a internetem. Přispívá k bezpečnosti počítačové sítě.
 • FTP – Protokol jinak zvaný File Transfer Protocol. S pomocí něho je zajišťován přenos dat mezi dvěma systémy.
 • FUP – Tato zkratka definuje hranici přenášených dat v konkrétním časovém úseku. Obvykle se vztahuje na čerpaná data. Po vyčerpání FUP může dojít k omezení služby nebo přenosové rychlosti.
 • HTTP a HTTPS – Internetové protokoly sloužící pro komunikaci mezi serverem a počítačem. Označení "s" na konci zajišťuje zabezpečenou komunikaci.
 • Hyperlink – Jinak zvaný internetový odkaz, jehož cílem může být konkrétní webová stránka nebo soubor.

Slovník pojmů I až M

Router NetGear
 • IMAP – Protokol související s e-mailovou poštou. Jedná se o vzdálený přístup realizovaný přes e-mailového klienta.
 • Intranet – Intranet je neveřejnou formou počítačové sítě, která své využití nachází primárně ve firmách, vzdělávacích zařízeních apod.
 • IP adresa – Identifikátor dané výpočetní techniky zapojené do počítačové sítě. Jedná se o originální komunikační pečeť.
 • IP telefonie – Využívání telefonů skrze internetový protokol. Aplikovány jsou speciální telefony zapojené do počítačové sítě.
 • Komutační síť – Označení pro starý typ sítě fungující v rámci přepojování okruhů. Typickým příkladem je telegrafie.
 • Latence – Výraz prozrazující zpoždění mezi požadavkem a konkrétní akcí. Čím menší je toto číslo v případě počítačové sítě, tím lépe.
 • Maska sítě – Jde o rozdělení počítačové sítě na další možné podsítě. Výraz pojící se s pojmem IP adresa uváděný v číslech.
 • MIMO – Multianténní forma bezdrátové sítě sloužící pro zvýšení přenosové rychlosti.
 • Modem – Zařízení převádějící analogový signál na ten digitální. Tyto produkty se obvykle pojí s technologiemi ADSL a DSL.

Slovník pojmů N až T

Síťové zařízení
 • NAS – Zkratka výrazu Network Attached Storage, což v překladu znamená úložiště zakomponované do počítačové sítě.
 • Offline – Označení pro počítač, který není připojen do počítačové sítě a není tak schopen komunikace. Pojem se zažil i v mnoha dalších oblastech žití.
 • Optické vlákno – Součást optické sítě. Přenosový prvek zhotovený z plastového či skleněného výrobního materiálu. Zajišťuje vysoké přenosové rychlosti a je ideální na dlouhé vzdálenosti.
 • P2P – Zkratka pro pojem peer-to-peer neboli klient-klient. Takto je označována počítačová síť spjatá s komunikací na přímo.
 • Paket – Jednotka související s přenosem dat po internetu. Jedná se o datový tok rozdělený na drobné části označované jako pakety.
 • POP3 – Protokol využívaný v souvislosti s e-mailovými zprávami. Vztahuje se k aplikační vrstvě a umožňuje stahování poštovních zpráv.
 • Port – Výraz týkající se síťové komunikace. Tento identifikátor nese číselné označení spjaté s konkrétními službami. Nejpoužívanější jsou porty 20, 25, 80 a 110.
 • Provider – Jedná se o české označení pro subjekt, který poskytuje připojení k internetu.
 • Proxy server – Software fungující jako spojka mezi klientem a serverem. Slouží nejenom pro překlad požadavků, ale také k blokování některých internetových stránek, filtraci reklamy a k celkovému zvýšení výkonu sítě.
 • Rootkit – Označení pro nevyžádaný a nebezpečný software, který provádí škodlivou činnost na výpočetní technice. Infikovat může celou počítačovou síť.
 • SSH – Šifrovaný komunikační protokol zajišťující bezpečnější přenos dat. Jde o zkratku výrazu Secure Shell. Protokol je využíván v rámci TCP/IP a portu 22.
 • Šířka pásma – Údaj související s bezdrátovým přenosem dat. Používaná jednotka je Hertz (Hz). Definuje množství dat přenesených za určitý časový úsek.
 • TCP/IP – Protokol síťové vrstvy určený ke komunikaci po internetu. Jeho součástí jsou protokoly pro propojení jednotlivých serverů a počítačů. Skládá se ze čtyř vrstev.
 • Telnet – Další z komunikačních protokolů sloužících k připojení ke vzdálenému serveru. Komunikace probíhá na portu 23.

Slovník pojmů T až Z

 • UDP – Protokol vztahující s k transportní vrstvě. Minimálně zatěžuje síť a je součástí architektury TCP/IP. Upotřebení najde všude tam, kde je poptávka po rychlém vyřízení požadavků vícero klientů.
 • URL – Zkratka prezentující název Uniform Resource Locator. Zjednodušeně řečeno se jedná o internetovou adresu, kde se nachází konkrétní stránka, popřípadě dokument.
 • VLAN – Virtual Local Area Network neboli virtuální lokální síť. Ta je využívána například v případě IP telefonie a představuje individuální nastavení již aktivní sítě.
 • Whitelist – Opak blacklistu, tedy bílá listina umožňující přístup, třeba definicí konkrétních IP adres.
 • WWW – Tato zkratka označuje internet z pohledu celosvětové sítě. World Wide Web představuje určitou formu webového rozhraní.